Klachten en geschillen

Klachtenprocedure

 1. Mocht U een klacht hebben. Kan U deze bespreken met onze speciale klachten behandelaar. Een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris is gratis.  U kunt haar bellen via het algemene Baby Blij nummer en naar de klachten functionaris vragen of mailen naar info@baby-blij.nl met in de titel: klachtenfunctionaris. Er zal binnen een week teruggemaild of teruggebeld worden en mocht U dit wensen zal er een afspraak of langere belafspraak met U gemaakt worden.

 2. Tijdens deze afspraak zal met U besproken worden wat uw klacht is. Er zal zo specifiek mogelijk met U besproken worden wat er precies gebeurd is en wat U anders had gewild.

 3. Vervolgens zal met U besproken worden wat U nu wenst, wat een oplossing voor U zal zijn. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:
 • Een afspraak samen met de klachtenfunctionaris en met uw behandelaar maken en uw klacht bespreken.
 • De mogelijkheid van een andere behandelaar kan overwogen worden.
 • Mogelijk kan een gesprek met de regiebehandelaar of met de praktijkhouder een optie zijn.
 1. Er zal met U geëvalueerd worden of U tevreden bent met de klachtenafhandeling. Mocht dit niet het geval zijn, zal geprobeerd worden om samen met U een manier te bedenken waarop dit alsnog bereikt kan worden.

 2. Mocht U er niet uitkomen zal de klachtenfunctionaris U op de geschillenprocedure wijzen en uitleggen hoe deze werkt. Daarnaast is er eventueel nog de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de beroepsvereniging.

Geschillenprocedure

Wanneer u ontevreden bent over de manier waarop Baby Blij een klacht heeft afgehandeld, dan kan U besluiten om er verder werk van te maken door gebruik te maken van de onafhankelijke Regionale Geschillen Commissie. Uw klacht is dan een geschil. 

Er bestaan verschillende geschillencommissies. Een dergelijke instantie zal bij een geschil een bindend oordeel geven. U kan bijvoorbeeld terecht bij de Geschillencommissie Zorg (www.degeschillencommissiezorg.nl). Baby Blij zich aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg.

Geschillenprocedure in Stappen

 1. Wanneer een cliënt een klacht blijft houden ondanks het doorlopen van de klachtenprocedure, zal gewezen worden op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de geschillencommissie.
  Door de klachtenfunctionaris zal informatie verstrekt worden over de geschillencommissie zoals wat deze doen, hoe ze werken, hoe ze te bereiken etc. Deze informatie zal ook op de website gezet worden.
 1. Cliënt zal gevraagd worden via de website melding te maken van het geschil. degeschillencommissiezorg.nl.

 2. De cliënt zal bevestiging krijgen van ontvangst en de beoordeling of het geschil past binnen de taakstelling van de geschillencommissie.

 3. Behandeling van het geschil zal eventueel plaats vinden tijdens een hoorzitting, waarbij zowel u als Baby Blij de situatie kunnen toelichten aan de commissie.

 4. De commissie brengt na de hoorzitting advies uit aan de directie van Baby Blij, de indiener van het geschil ontvangt gelijktijdig een afschrift van dit advies.

 5. Er zal besluitvorming door de directie van Baby Blij (binnen 1 maand na de hoorzitting) naar aanleiding van het advies. Dit zal per post/mail terug gecommuniceerd worden aan cliënt, geschillencommissie.